Föreningarnas Dag i Staffanstorp

Föreningarnas Dag är ett arrangemang som arrangeras av föreningslivet i Staffanstorps kommun och äger rum den 27 augusti 2016 kl. 10.00 – 14.00..

FAS – Föreningsalliansen i Staffanstorp vill ge samtliga ideella föreningar, verksamma inom idrott, fritid, kultur, social och humanitär verksamhet och motsvarande, möjlighet att visa upp sin verksamhet för kommunens medborgare (andra är naturligtvis också välkomna! J) vid Föreningarnas Dag.

Arrangemanget kommer att äga rum dels i Bråhögshallen, dels utomhus på ytorna ”bakom” hallen. Programmet kommer att lyfta varje förenings särart utifrån deras egen medverkan och definition. Det innebär uppvisningar, musik, matcher mellan lagidrotter, ungdoms- och pensionärsföreningar, tipspromenader, informationsstånd/-tält. Eftersom det finns både inne- och uteytor kan alla som vill vara med.

Självklart kommer det att finnas utrymme för servering.

Föreningar som ännu inte meddelat sitt deltagande kan höra av sig till foreningarnasdag@foreningsalliansen.se. Hör av er så ringer vi upp vid behov!

Lokaltidningen Spegeln är medarrangör för Föreningarnas Dag. Inför arrangemanget kommer en bilaga att distribueras med tidningen. I denna bilaga kommer deltagande föreningar att ges möjlighet att publicera bild/text om sin förening.

Politikerdebatten den 26 augusti

140826_Panel

Tisdagen den 26/8 svarade en panel bestående av representanter för 6 (av 8) partier på frågor rörande kultur- och fritidsfrågor i Staffanstorps kommun.
Närvarande var : David Wittlock, Mp, Bo Polsten, Fp, Pierre Sjöström, S, Magnus Lunderquist, Kd, Eric Tabich, M, och Mats Johansson, SPI Välfärden.

Här är några korta rader om hur dom svarade:

1. Partirepresentanterna inleder med att presentera sig själv och eventuella åtgärder på kultur- och fritidsområdet för den kommande mandatperioden.

2. Som svar på direkt ställd fråga menar Socialdemokraterna att man vill se ett idrottspolitiskt dokument. Moderaterna argumenterar för gällande genomförandeplan som löper över respektive mandatperiod, detta med grund i att stora förändringar kan ske på den politiska arenan mellan mandatperioderna.

3. Moderaterna är positiva till RF:s bestämmelser för aktivitetsstöd 7-25 år, men undrar ännu vad föreningarna tycker i frågan. För att ersätta föreningar som skulle missgynnas av stödet vill man inrätta en särskild fond för åldrarna 4-6 år, dock uppkom aldrig frågan om finansiering av denna på ett konkret sätt. Det finns också en vilja att tillsätta en utredning på området, men Tabich säger att ”troligtvis utökas pengapåsen”. Socialdemokraterna har avsatt 200 000 kr i sin budget för att höja det lokala aktivitetsstödet.

4. Socialdemokraterna säger även att man vill göra ramarna större för stödet till kultur- och fritid generellt. Utvecklade inte hur utöver ovan nämnda 200 000 kr.

5. Kristdemokraterna säger sig vara positiva till att ge möjlighet för föreningar att driva underhåll av idrottslokaler på egen hand med utgångspunkt i att man tror att det skulle ge bättre resultat och en chans för föreningar att bredda sin verksamhet. Finns det goda exempel från föreningar i andra kommuner som gör så?

6. Socialdemokraterna delger sin syn att om det ska bebyggas där Bråhögshallen ligger idag måste en ny fullstor hall byggas. I annat fall måste en omfattande renovering genomföras. När man vet detta besvarades inte.

7. Ny fullstor hall i Hjärup ska vara klar 2016, detaljplanering pågår. Politikerna tycks gemensamt instämma i att aktuella föreningar kan påverka denna process via kommunens tjänstemän. Görs detta och vems ansvar är det?

8. Diskussion om Ridhus, sammanfattningsvis inget nytt under solen. Fortsatt dialog i väntan på beslut från näringsdepartementet. Eric Tabich låter meddela att han tror att det beslutet kommer inom sex månader.

9. Politikerna instämmer gemensamt i att Bråhögsbadets nuvarande renovering håller i ca två år. Eric Tabich berättar att den renovering och utbyggnad som diskuterats i nämnden(?) avser renovering för 25 miljoner, samt en ny 25-metersbassäng för 50 miljoner vilket ger en total investering på 75 miljoner vilket är ett väldigt stort projekt i en kommun som Staffanstorp. Trovärdigheten i detta ifrågasätts av Socialdemokraterna med hänvisning till en artikel från 2010 där detta förslag då av Moderaterna beskrevs som högt upp på priolistan. Tabich replikerar med att oförutsedda kostnader kopplade till renovering av två skolor har förskjutit investeringen i Bråhögsbadet.

 140826_publik

Partiernas svar på FAS frågor

Inför träffen den 26 augusti har nu 6 av 7 partier kommit in med sina svar på de frågor som FAS ställde. Moderaterna har meddelat att deras svar kommer in denna vecka. Svaren kan läsas här -> http://bit.ly/1pSThp0 (Edit: Moderaternas svar är nu inkommet och är med i sammanställningen)

Frågorna och svaren kommer att ligga till grund för debatten där M, Fp, S, C, Mp, Kd och SPI deltar.
Debatten äger rum på St Staffans Församlingsgård, Staffanstorp, den 26 augusti kl. 18.30 – 20.30. Den är öppen för alla intresserade. För att vi ska veta ungefär hur många som kommer ber vi att anmälan sker via denna länk -> http://bit.ly/1p0H9lr.

Årsmöte 2014

På torsdagskvällen avhöll FAS sitt årsmöte i Rådhuset, Staffanstorp. Mötet präglades av diskussionslust, främst när man kom till de framtida utvecklingsmöjligheterna i kommunen. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillställa samtliga fullmäktigepartier frågor om hur man ser på samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn och hur föreningslivet kan involveras på ett bättre sätt än i dag. Svaren från partierna ska publiceras i god tid före valet i september.

Valen (samt kvarstående) blev enligt följande:

Ordförande
Olle Möller (t o m  2015)

Styrelseledamöter
Stefan Mårtensson, IK Stanstad  (t o m  2016)
Pernilla Karlsson, Staffanstorps Ridsportförening  (t o m  2015)
Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastics  (t o m  2015)
Börje Andersson, Staffanstorps Bangolfklubb  (t o m  2015)

Revisorer
Claes Elofsson, Uppåkra IF  (t o m  2015)
Jan Manshed, Uppåkra IF  (t o m  2015)

Valberedning
Lotta Fransén, Staffanstorps Ridsportsförening  (t o m  2015)
Michael Fogelström, Staffanstorps Handbollsklubb  (t o m  2015)

Vi tackar Christina Andersson, Michael Fogelström och Jan Manshed för deras tid i styrelsen som präglats av engagemang och klokhet. Vi är glad att det fortsätter i nya roller i FAS.