Fråga till de politiska partierna

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden vill inte samverka med FAS och de organisationer som vill genomföra Föreningarnas Dag i Staffanstorp i september. Eftersom planeringen av arrangemanget, tillsammans med förvaltningen/tjänstemän, hållit på sedan i våras är beskedet inte speciellt välkommet. Och eftersom beskedet inte är tagit i kultur- och fritidsnämnden har det föranlett FAS att skicka nedanstående fråga via e-post till samtliga partier i fullmäktige.

“Hej,

vi hoppas att sommaren varit bra så här långt och att Du på olika sätt har njutit av det, milt sagt, varierande vädret.Som en del av er känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det som då blev klart var att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Jag bifogar den e-postkonversation som ägt rum sedan vi fick besked av Mats Schöld den 2/7 och Margareta Paulis svar den 4/8.
I bilagan framgår bland annat lite kring upplägget, vilka föreningar/organisationer som är vidtalade och delaktiga i planeringen.

Det måste redan nu påpekas att något beslut om utebliviet stöd inte har diskuterats eller tagits i kultur- och fritidsnämnden. Magnus Lunderquist (Kd), som är 1:e vice ordförande i nämnden, kände överhuvudtaget inte till saken.

Med tanke på vad som framgår i konversationen känns det relevant att ställa frågan:

Hur ställer sig ditt parti till samverkan mellan det offentliga (i detta fallet Staffanstorps kommun) och den idéburna sektorn (i detta fallet föreningslivet i Staffanstorps kommun)?

Ditt/Ert svar kan komma att komuniceras vidare till den idéburna sektorn i kommunen.

Mvh

Olle Möller
ordförande”

Föreningarnas Dag – möte 19 augusti

Som en del känner till har FAS (Föreningsalliansen i Staffanstorp) sedan i våras samverkat med Mats Schöld, Kultur och fritid, om att tillsammans arrangera Föreningarnas Dag i kommunen den 19 september.

Fram til den 4 augusti var det färdplanen.

Det blev då definitivt att Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Margareta Pauli, inte vill att kultur och fritid ska vara med och stötta Föreningarnas Dag! Skälet till detta har inte tydliggjorts.

Under förutsättning att föreningarna i kommunen så önskar överväger FAS att genomföra Föreningarnas Dag som planerat den 19 september.

För att diskutera denna möjlighet inbjuds samtliga föreningar i kommunen till ett möte den 19 augusti kl 18.30 i Rådhuset, Staffanstorp. Det går bra att komma “oanmäld” men det går också bra att anmäla sig via e-post – foreningarnasdag@foreningsalliansen.se.

Föreningarnas Dag

FAS har fått uppdraget att arrangera årets Föreningarnas Dag.

Och det kommer inte att bli en dag utan två! Den första blir den 19 september kl 10.00 – 14.00. Här blir utgångspunkten Torget, Staffanstorp. Inriktningen blir att visas upp det rika föreningslivet i Staffanstorp. Innehållet ska nu diskuteras med intresserade föreningar.

Med anledning av detta arrangeras en informationsträff den 24 juni kl 18.30 på Rådhuset, Staffanstorp, dit föreningsrepresentanter är välkomna. Anmäl er gärna på foreningarnasdag@foreningsalliansen.se.

Den andra dagen blir i månadsskiftet november/december i Hjärup. Inriktningen denna dag blir mer aktiviteter för  föreningslivet internt. Mer information om detta kommer senare.

Årsmöte i FAS

Vid gårdagens årsmöte i FAS valdes Olle Möller till ordförande för ytterligare 1 år. Omval på 2 år blev det för Börje Andersson, Staffanstorps bangolfklubb, och Maria Qvarfort, Perform Aerobic Gymnastic Club.
Jan Talts, Staffanstorps Handbollsklubb, nyvaldes som ledamot på 2 år.

Som suppleanter på 1 år valdes Pernilla Karlsson, Ridsportföreningen, och Alexander Karlsson, Staffanstorps Badmintionklubb.

Till revisorer valdes Jan Manshed, ordinarie, respektive Claes Elofsson, suppleant, båda Uppåkra IF.

Efter förhandlingarna diskuterades underledning av Skåneidrottens Linnea Skoogh några scener ur Idrottens himmel och helvete från UR.

Årsmöteshandlingarna som klubbades igenom i sin helhet hittar du här -> Handlingar FAS årsmöte 2015.

Utbildning – FN:s konvention om barnets rättigheter

Inbjudan till utbildning med syfte att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målgrupp för utbildningen är strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektorn. Personer som får mandat och möjlighet att, efter genomgången utbildning, arbeta med genomförande av konventionen i den egna kommunen, regionen eller organisationen.
I första hand avsätts 15 platser för kommunerna, 15 platser för Region Skåne och 15 platser för regionala representanter inom idéburen sektor

Inbjudan kan ni se här.

Barn och unga deltar allt mindre i föreningslivet

Fokus 14 är en analys av ungas fritid och organisering som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har gjort på uppdrag av regeringen. Rapporten visar på tydliga skillnader i hur mycket olika ungdomsgrupper är aktiva på sin fritid.

– Fortfarande är det många ungdomar som är aktiva om vi jämför i ett internationellt perspektiv, men det är ett faktum att allt färre ungdomar är föreningsaktiva. Det är också en tydlig trend att andelen medlemmar i föreningslivet minskar med ålder. Det sjunker från 66 procent i mellanstadiet till 42 procent i gymnasiet. Forskarna i vår rapport kallar det för en ”barnifiering” av föreningslivet säger Oscar Svensson, utredare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Rapporten visar också att 40 procent av de unga som är 13–19 år inte medlemmar i någon förening.

Läs hela artikeln på hemsidan för  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Ny handbok om att leda frivilliga i föreningslivet

Forums verksamhet Volontärbyrån lanserar en ny handbok Att leda frivilliga i föreningslivet. Boken riktar sig till alla ideella organisationer som vill få stöd och inspiration i arbetet med frivilliga.

Läs mer här.

Politikerdebatten den 26 augusti

140826_Panel

Tisdagen den 26/8 svarade en panel bestående av representanter för 6 (av 8) partier på frågor rörande kultur- och fritidsfrågor i Staffanstorps kommun.
Närvarande var : David Wittlock, Mp, Bo Polsten, Fp, Pierre Sjöström, S, Magnus Lunderquist, Kd, Eric Tabich, M, och Mats Johansson, SPI Välfärden.

Här är några korta rader om hur dom svarade:

1. Partirepresentanterna inleder med att presentera sig själv och eventuella åtgärder på kultur- och fritidsområdet för den kommande mandatperioden.

2. Som svar på direkt ställd fråga menar Socialdemokraterna att man vill se ett idrottspolitiskt dokument. Moderaterna argumenterar för gällande genomförandeplan som löper över respektive mandatperiod, detta med grund i att stora förändringar kan ske på den politiska arenan mellan mandatperioderna.

3. Moderaterna är positiva till RF:s bestämmelser för aktivitetsstöd 7-25 år, men undrar ännu vad föreningarna tycker i frågan. För att ersätta föreningar som skulle missgynnas av stödet vill man inrätta en särskild fond för åldrarna 4-6 år, dock uppkom aldrig frågan om finansiering av denna på ett konkret sätt. Det finns också en vilja att tillsätta en utredning på området, men Tabich säger att ”troligtvis utökas pengapåsen”. Socialdemokraterna har avsatt 200 000 kr i sin budget för att höja det lokala aktivitetsstödet.

4. Socialdemokraterna säger även att man vill göra ramarna större för stödet till kultur- och fritid generellt. Utvecklade inte hur utöver ovan nämnda 200 000 kr.

5. Kristdemokraterna säger sig vara positiva till att ge möjlighet för föreningar att driva underhåll av idrottslokaler på egen hand med utgångspunkt i att man tror att det skulle ge bättre resultat och en chans för föreningar att bredda sin verksamhet. Finns det goda exempel från föreningar i andra kommuner som gör så?

6. Socialdemokraterna delger sin syn att om det ska bebyggas där Bråhögshallen ligger idag måste en ny fullstor hall byggas. I annat fall måste en omfattande renovering genomföras. När man vet detta besvarades inte.

7. Ny fullstor hall i Hjärup ska vara klar 2016, detaljplanering pågår. Politikerna tycks gemensamt instämma i att aktuella föreningar kan påverka denna process via kommunens tjänstemän. Görs detta och vems ansvar är det?

8. Diskussion om Ridhus, sammanfattningsvis inget nytt under solen. Fortsatt dialog i väntan på beslut från näringsdepartementet. Eric Tabich låter meddela att han tror att det beslutet kommer inom sex månader.

9. Politikerna instämmer gemensamt i att Bråhögsbadets nuvarande renovering håller i ca två år. Eric Tabich berättar att den renovering och utbyggnad som diskuterats i nämnden(?) avser renovering för 25 miljoner, samt en ny 25-metersbassäng för 50 miljoner vilket ger en total investering på 75 miljoner vilket är ett väldigt stort projekt i en kommun som Staffanstorp. Trovärdigheten i detta ifrågasätts av Socialdemokraterna med hänvisning till en artikel från 2010 där detta förslag då av Moderaterna beskrevs som högt upp på priolistan. Tabich replikerar med att oförutsedda kostnader kopplade till renovering av två skolor har förskjutit investeringen i Bråhögsbadet.

 140826_publik